BT Restaurant Demo - шаблон joomla Создание сайтов
Career

ร่วมงานกับเรา

ทรัพยากรบุคคล" คือ องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของทุกองค์กร บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ และได้จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อฝึกฝนให้พนักงานปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไปในอนาคต  การเติบโตในอาชีพการงานต้องอาศัยความขยัน  การศึกษากระบวนการทำงาน  การพัฒนาหาความรู้ใหม่  และความตั้งใจจริงของพนักงานจึงจะประสบความสำเร็จได้


บริษัทฯ จึงตระหนักดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า... ผู้ที่สนใจทุกท่าน
จะให้ความร่วมมือร่วมใจทำงานกับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และเราจะร่วมกันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

สวัสดิการพิเศษ : ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, วันหยุดพักร้อน, เงินช่วยเหลือต่างๆ, ชุดฟอร์มพนักงาน, ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, ส่วนแบ่งจากยอดขายทุกตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด)


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ :
บริษัท เจแม็ค โมโนโปลี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
473 ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน :

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. รูปถ่าย ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว โดยเป็นรูปสี แต่ขอให้เป็นการแต่งกายที่สุภาพ

3. สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript และสำเนาใบปริญญาบัตร

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร

7. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)

ปล. เอกสารเหล่านี้ควรเตรียมถ่ายสำเนาไว้หลายๆ ชุด และที่สำคัญอย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

Restaurant Manager

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. การกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนดทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 2. คุณภาพของผลงาน ความถูกต้อง ความชัดเจน ความสมบูรณ์ ของงานได้มาตรฐานของงานที่กำหนด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
 3. การใช้/การดูแล/การจัดเก็บ/การบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ /อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการรู้จักประหยัดใช้ การระมัดระวังรักษาทรัพย์สินไม่ให้เสียหาย รวมทั้งการรักษาเครื่องใช้ ทรัพย์/อุปกรณ์ของบริษัทที่ใช้ในการทำงาน
 4. ความสามารถในการถ่ายทอด การฝึกอบรมพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความสามารถ/ประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้น (เพื่อให้สามารถรับหน้าที่/ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ในอนาคต) ตลอดจนการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 5. ความพร้อมที่จะเป็นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และพร้อมรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

Asst. Restaurant Manager

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดในส่วนงานบริเวณห้องอาหาร ตั้งแต่ขั้นตอนการบริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ
 2. พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ สุขอนามัย อาหารและเครื่องดื่ม
 3. บริหารการจัดเก็บสต๊อกสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ควบคุมการจัดตารางเวลาการทำงานของพนักงานในห้องอาหารได้อย่างเหมาะสม
 5. ควบคุมนโยบายและมาตรฐานการบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานในหน่วยงานให้มีใจรักงานด้านการบริการมีความรู้ ความสามารถ และฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการทำงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
 7. ควบคุมดูแลความพร้อมและความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ และพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อพร้อมต่อการให้บริการอยู่เสมอ
 8. ดูแลลูกค้าในห้องอาหารให้เกิดความพอใจสูงสุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้หากเกิดกรณีที่ลูกค้าตำหนิ หรือต้องการความช่วยเหลือ โดยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / รับคำตำหนิของลูกค้าในกรณีที่ผู้จัดการส่วนไม่สามารถดำเนินการได้เอง
 9. ดำเนินการส่งเสริมการขายให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น การทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร