Career

ร่วมงานกับเรา

“ทรัพยากรบุคคล” คือ องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของทุกองค์กร บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ และได้จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อฝึกฝนให้พนักงานปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไปในอนาคต  การเติบโตในอาชีพการงานต้องอาศัยความขยัน  การศึกษากระบวนการทำงาน  การพัฒนาหาความรู้ใหม่  และความตั้งใจจริงของพนักงานจึงจะประสบความสำเร็จได้

 

บริษัทฯ จึงตระหนักดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า… ผู้ที่สนใจทุกท่าน

จะให้ความร่วมมือร่วมใจทำงานกับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และเราจะร่วมกันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 

สวัสดิการพิเศษ : ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, วันหยุดพักร้อน, เงินช่วยเหลือต่างๆ, ชุดฟอร์มพนักงาน, ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, ส่วนแบ่งจากยอดขายทุกตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด)

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ :

บริษัท เจแม็ค โมโนโปลี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

473 ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน :

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 2. รูปถ่าย ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว โดยเป็นรูปสี แต่ขอให้เป็นการแต่งกายที่สุภาพ
 3. สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript และสำเนาใบปริญญาบัตร
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร
 7. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)

ปล. เอกสารเหล่านี้ควรเตรียมถ่ายสำเนาไว้หลายๆ ชุด และที่สำคัญอย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

Restaurant Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนดทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

คุณภาพของผลงาน ความถูกต้อง ความชัดเจน ความสมบูรณ์ ของงานได้มาตรฐานของงานที่กำหนด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

การใช้/การดูแล/การจัดเก็บ/การบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ /อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการรู้จักประหยัดใช้ การระมัดระวังรักษาทรัพย์สินไม่ให้เสียหาย รวมทั้งการรักษาเครื่องใช้ ทรัพย์/อุปกรณ์ของบริษัทที่ใช้ในการทำงาน

ความสามารถในการถ่ายทอด การฝึกอบรมพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความสามารถ/ประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้น (เพื่อให้สามารถรับหน้าที่/ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ในอนาคต) ตลอดจนการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความพร้อมที่จะเป็นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และพร้อมรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

 

Asst. Restaurant Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดในส่วนงานบริเวณห้องอาหาร ตั้งแต่ขั้นตอนการบริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ

พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ สุขอนามัย อาหารและเครื่องดื่ม

บริหารการจัดเก็บสต๊อกสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ควบคุมการจัดตารางเวลาการทำงานของพนักงานในห้องอาหารได้อย่างเหมาะสม

ควบคุมนโยบายและมาตรฐานการบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานในหน่วยงานให้มีใจรักงานด้านการบริการมีความรู้ ความสามารถ และฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการทำงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ควบคุมดูแลความพร้อมและความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ และพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อพร้อมต่อการให้บริการอยู่เสมอ

ดูแลลูกค้าในห้องอาหารให้เกิดความพอใจสูงสุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้หากเกิดกรณีที่ลูกค้าตำหนิ หรือต้องการความช่วยเหลือ โดยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / รับคำตำหนิของลูกค้าในกรณีที่ผู้จัดการส่วนไม่สามารถดำเนินการได้เอง

ดำเนินการส่งเสริมการขายให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น การทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

Restaurant Supervisor

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าห้องอาหาร ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานขายของหน่วยงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Service

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ต้อนรับลูกค้าต่อจากพนักงานต้อนรับ และพาลูกค้าไปยังโต๊ะอาหารที่ได้จองไว้ หรือโต๊ะอาหารที่ว่างในสาขา
 2. แนะนำเมนูอาหาร และอธิบายรูปแบบการให้บริการ
 3. รับคำสั่งรายการอาหารจากลูกค้า และส่งต่อให้พนักงานครัวเพื่อเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่อไป
 4. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน และจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้หรืออุปกรณ์ต่างๆ เมื่อไม่ใช้งานหรือเมื่อปิดร้านแล้ว

 

Cashier

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับจองโต๊ะจากลูกค้าทางโทรศัพท์ และจัดทำตารางรายการจองโต๊ะล่วงหน้าของลูกค้า และส่งต่อให้ผู้จัดการร้านต่อไป
 2. จัดลำดับการเข้าร้านของลูกค้าที่มาใช้บริการ
 3. ต้อนรับลูกค้า รวมถึงแนะนำรูปแบบร้านและรายการอาหารให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
 4. บันทึกจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งประสานงานกับพนักงานบริการ เพื่อจัดสรรที่นั่งให้กับลูกค้า
 5. คอยดูแลความสะดวกสบาย และจัดสรรที่นั่งให้แก่ลูกค้าที่มารอรับบริการ
 6. รับชำระเงินจากลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งชำระเงินและบันทึกรายการขายของร้าน
 7. ทำหน้าที่ตรวจนับเงินสดประจำวันทั้งก่อนเปิดและปิดร้าน
 8. จัดทำสรุปรายงานบัญชีการขายและการรับชำระเงินรายวันและส่งไปให้ผู้จัดการร้านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการและการรับจ่ายเงิน

 

Steward

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารในแต่ละวันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 2. ทำหน้าที่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละวัน
 3. ตรวจสอบและจัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากเสร็จจากการผลิตในแต่ละวัน
 4. ดูแลความสะอาดของห้องครัวให้ถูกหลักอนามัยและเป็นไปในแนวทางที่ทางร้านกำหนด

 

Head cook

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รักษารสชาติอาหารให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
 2. ควบคุมการสั่งวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารให้สามารถอยู่ในต้นทุนการผลิตที่บริษัทกำหนด
 3. รักษามาตรฐานการทำงานในครัวให้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น ปราศจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรสชาติอาหาร และความสะอาด
 4. ควบคุมด้านสุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหารให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งพื้นที่ปรุงต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลา โดยดำเนินการตามหลักของ GMP ทุกประการ
 5. สอนพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Cook

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดเตรียมวัตถุดิบ ผักสด และเครื่องเคียงในการปรุงอาหารภายในห้องครัวตามคำสั่งรายการอาหารของลูกค้าที่ได้จากพนักงานบริการ และส่งต่อมายังหุ่นยนต์ เพื่อเสิร์ฟอาหาร
 2. ดูแลความเรียบร้อยของอาหารแต่ละจานที่ปรุงเสร็จก่อนนำไปเสิร์ฟแก่ลูกค้า
 3. ตรวจสอบการรับวัตถุดิบร่วมกับหัวหน้าพ่อครัว และพ่อครัวว่าเป็นไปตามคำสั่งซื้อและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
 4. จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มในแต่ละวันโดยให้เป็นไปตามสูตรและกรรมวิธีของทางบริษัท
 5. สำรวจปริมาณวัตถุดิบเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีอยู่ และเสนอรายการเครื่องดื่มและวัตถุดิบที่ต้องทำการสั่งซื้อ ให้แก่ผู้จัดการร้านเพื่อทำการสั่งซื้อต่อไป

 

Helper

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดเตรียมอาหารตามรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง
 2. เตรียมปริมาณวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารได้ถูกต้อง
 3. จัดวางอาหารให้มีลักษณะคล้ายรูปที่แสดงไว้ในเมนู
 4. ทำความสะอาดภายในครัวเมื่อหมดรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน

 

Checker

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจดูความเรียบร้อยของอาหารให้อยู่ในมาตรฐานของบริษัทก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการอาหาร ให้ตรงกับออเดอร์ และหมายเลขโต๊ะลูกค้าก่อนส่งมอบไปยังหุ่นยนต์ เพื่อทำการเสิร์ฟอาหารต่อไป
 3. ดูแล จัดการระบบหุ่นยนต์ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
 4. ติดตามอาหารไม่ให้ล่าช้า
 5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

พนักงาน Part Time

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลด้านงานบริการลูกค้า หรืองานครัวภายในร้านอาหาร สามารถเลือกวันและเวลาในการทำงานได้ / หรือนักเรียนนักศึกษาก็สามารถทำได้แบบพาร์ทไทม์รายชั่วโมง